Inleiding
Be-leef neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandacht door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@be-leef.eu

Wat is Be-leef?
Be-leef is de eenmanszaak, Be-leef kantoorhoudende te (4931 DG) Geertruidenberg aan Klein Prinsenhof 13, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24399979 . Peggy Meewis is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Be-leef de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Be-leef jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Be-leef persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Be-leef voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Be-leef worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde:
Het maken van een goede anamnese en minimaal verslag van de sessie op papier voor goede opvolging.

Gegevens:
Voor therapiebehandelingen is het, naast de NAW-gegevens, bijvoorbeeld nodig om van de cliënt te weten met welke hulpvraag hij/zij komt, gegevens betreffende de hulpvraag, eventuele nevenklachten, of er in de reguliere zorg andere oorzaken voor de klachten zijn uitgesloten en of hij/zij eerdere ervaringen heeft met enige vorm van therapie om zorgvuldig te werk te kunnen gaan en de behandelingen gericht in te zetten. Er wordt minimaal dossier bijgehouden over de ingezette technieken, suggesties en/of gebruikte scripts en gegeven adviezen om eventuele vervolgsessies een goede opvolging te laten zijn.

Grondslag:
Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn:
Het bewaartermijn van je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De wettelijke bewaartermijn (volgens de WGBO, Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomsten) van cliënt-dossiers is 20 jaar, ingaand na afloop van de laatste behandeling. Deze termijn geldt voor gegevens die verband houden met de gezondheid. De bewaartermijn van de administratie is 7 jaar.

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
Be-leef heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Be-leef over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe doen bij Be-leef. Je kunt verzoeken dat Be-leef je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om van Be-leef de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen.

Bezwaar maken
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Be-leef of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Be-leef te verkrijgen. Be-leef zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
Telkens wanneer de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Be-leef je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Be-leef
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@be-leef.eu. Be-leef zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Be-leef een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Be-leef je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
Het kan zijn dat Be-leef verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Be-leef je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@be-leef.eu.

Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Be-leef jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@be-leef.eu  Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

RSS
LinkedIn
Share
Instagram